Algemene voorwaarden

 

POWERHOUSE LIFESTYLE COMPANY ©

Life & Mindset Coaching| Events | Webshop | Schrijver | Spreker

(Versie januari 2020)

 

Powerhouse Lifestyle Company is een eenmanszaak gedreven door Annoushka Presentacion opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64775616. Geluksfabriq is onderdeel van Powerhouse Lifestyle Company.

Powerhouse Lifestyle Company werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gericht op particulieren, ondernemers en bedrijven. De algemene voorwaarden voor online aankopen en aankopen via de webshop beginnen bij pagina 13, waarbij ook rekening wordt gehouden met aankopen door consumenten.

 

Powerhouse Lifestyle Company

Zuideinde 47

1657 EE Abbekerk

www.geluksfabriq.nl

info@geluksfabriq.nl

 

 1. Definities
 2. a) Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 3. b) Offerte: elke aanbieding van Powerhouse Lifestyle Company die wordt gedaan aan opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 4. c) Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Powerhouse Lifestyle Company geleverd wordt.
 5. d) Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Powerhouse Lifestyle Company de overeenkomst sluit. Indien Powerhouse Lifestyle Company een samenwerking aangaat met een freelancer, zzp’er of ander bedrijf, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing en moet opdrachtgever worden gelezen als opdrachtnemer en is Powerhouse Lifestyle Company de opdrachtgever.
 6. e) Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 7. f) Schriftelijk: alle communicatie tussen Powerhouse Lifestyle Company die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 8. g) Gebruik: het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.
 9. h) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Powerhouse Lifestyle Company en opdrachtgever waarin omschreven staat welke dienst of product Powerhouse Lifestyle Company tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 10. i) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Powerhouse Lifestyle Company geen invloed kan uitoefenen en waardoor Powerhouse Lifestyle Company niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Powerhouse Lifestyle Company of van derden, ziekte van de medewerker van Powerhouse Lifestyle Company, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijvingen” daaronder begrepen. Powerhouse Lifestyle Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Powerhouse Lifestyle Company haar verbintenis had moeten nakomen.
 11. j) Partijen: Powerhouse Lifestyle Company en de opdrachtgever samen.
 12. k) Vergoeding: het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, projectprijs, fixed fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

 

 1. Algemeen
 2. Powerhouse Lifestyle Company richt zich op het helpen van individuen met het realiseren van hun levensdoelen (online als in real live) en levert daarnaast meerdere (merchandise) producten, alles in de meest ruime zin van het woord.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Powerhouse Lifestyle Company en een opdrachtgever, waarop Powerhouse Lifestyle Company deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 5. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Powerhouse Lifestyle Company, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Powerhouse Lifestyle Company altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.
 6. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Powerhouse Lifestyle Company, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 8. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 9. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 10. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst
 2. De overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van Powerhouse Lifestyle Company inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
 3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
 4. Powerhouse Lifestyle Company kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Alle offertes en prijsopgaven door Powerhouse Lifestyle Company zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
 6. Eveneens heeft Powerhouse Lifestyle Company te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 7. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 8. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Powerhouse Lifestyle Company daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Powerhouse Lifestyle Company anders aangeeft.
 9. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 10. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Powerhouse Lifestyle Company verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

 

 1. De uitvoering van de overeenkomst
 2. Powerhouse Lifestyle Company zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 3. Voor zover van toepassing, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Powerhouse Lifestyle Company.
 4. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Powerhouse Lifestyle Company heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk acht of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
 6. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.
 7. Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog recht heeft op bepaalde onderdelen van een programma, zal Powerhouse Lifestyle Company uiterlijk tweemaal de opdrachtgever hieraan per e-mail herinneren. Als de opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen alle rechten te vervallen.

 

 1. Inschakelen van derden
 1. Powerhouse Lifestyle Company heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Powerhouse Lifestyle Company zo nodig communiceren.

 

 1. Rechten van intellectueel eigendom
 2. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Powerhouse Lifestyle Company. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Powerhouse Lifestyle Company daartoe bevoegd.
 3. Powerhouse Lifestyle Company heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Powerhouse Lifestyle Company openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming van Powerhouse Lifestyle Company verleend.
 4. De in het kader van de opdracht door Powerhouse Lifestyle Company tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Powerhouse Lifestyle Company, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 5. Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event et cetera en die op de een op andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot de online academy, online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Powerhouse Lifestyle Company intellectueel eigendom rust en daarmee worden beschermd.
 6. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.
 7. Powerhouse Lifestyle Company heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.
 8. Powerhouse Lifestyle Company behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Powerhouse Lifestyle Company mag daarbij vertrouwelijke informatie niet met derden delen.
 9. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Powerhouse Lifestyle Company geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 10. De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Powerhouse Lifestyle Company zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor Powerhouse Lifestyle Company uitvoeren.

 

 1. Overmacht
 2. Powerhouse Lifestyle Company is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Powerhouse Lifestyle Company kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Als Powerhouse Lifestyle Company ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Powerhouse Lifestyle Company het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. In geval van overmacht zal Powerhouse Lifestyle Company zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

 

 1. Betaling(svoorwaarden)
 2. Powerhouse Lifestyle Company houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 3. Facturatie gebeurt altijd vooraf aan de dienstverlening, tenzij partijen hier van te voren andere afspraken over hebben gemaakt.
 4. Voor sommige diensten bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit wordt altijd in onderling overleg besproken.
 5. Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.
 6. De eventuele kosten die Powerhouse Lifestyle Company voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
 7. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Powerhouse Lifestyle Company een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 9. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Powerhouse Lifestyle Company het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten.
 10. Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft Powerhouse Lifestyle Company het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.

10 . Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

 1. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Powerhouse Lifestyle Company het recht de opdracht meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.
 2. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Powerhouse Lifestyle Company. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Bij bestaande klanten kan Powerhouse Lifestyle Company besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

 

 1. Ontbinding, opschorting en annulerings(voorwaarden)
 2. Zowel Powerhouse Lifestyle Company als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden, wanneer ten aanzien van de andere partij;
 3. i) een verzoek tot faillissement,
 4. ii) (voorlopige) surseance,

iii) of schuldsanering wordt ingediend (zonder enige verplichting van Powerhouse Lifestyle Company tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling).

 1. De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email te annuleren. Annulering is een feit als Powerhouse Lifestyle Company de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annuleringsmail.
 2. Powerhouse Lifestyle Company heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:
 3. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
 4. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:

– Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten;

– Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.

– Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.

 1. Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

(Online) Programma/traject

Bij het volgen van een programma/traject, geldt het volgende:

– Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment gevraagd. Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen goede match blijkt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, of dat het programma niet passend blijkt. Daarom geldt er een garantietermijn tot en met 14 dagen na aanvang van het programma.

– Opdrachtgever is in dat geval de aanbetaling en gemaakte (on)kosten verschuldigd. – Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven.

– De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.

 1. Bij zgn. open inschrijvingen gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

Open inschrijvingen (hieronder wordt mede verstaan het op individuele basis inschrijven door Opdrachtgever voor het aanmelden of afnemen van een ticket, event, workshop, webinar, (tele)seminar et cetera, zulks in de meest ruime zin van het woord). Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum). Dit dient altijd schriftelijk of per email te zijn overeengekomen met Powerhouse Lifestyle Company.

 1. Powerhouse Lifestyle Company heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden.
 2. Bij annulering door Powerhouse Lifestyle Company heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag als Opdrachtgever verhinderd is van de alternatieve mogelijkheden gebruik te maken.
 3. Bij spreekopdrachten gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden: Spreekopdrachten:

Bij een boeking voor een spreekopdracht gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 10% annuleringskosten;

– Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 25% annuleringskosten.

– Binnen 1 tot 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.

– Tussen 1 dag en 1 week: 75% annuleringskosten.

– Op de dag zelf (binnen 24 uur voorafgaand aan de opdracht): 100% annuleringskosten inclusief eventuele reis- en verblijfkosten.

 1. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtsituatie aan de zijde van de opdrachtgever.
 2. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.
 3. Alleen Powerhouse Lifestyle Company heeft het recht hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken te maken.
 4. Powerhouse Lifestyle Company heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
 5. Powerhouse Lifestyle Company heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.
 6. Powerhouse Lifestyle Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
 7. a) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 8. b) na het sluiten van de overeenkomst Powerhouse Lifestyle Company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
 9. c) als Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 10. d) of als door de vertraging aan de kant van Opdrachtgever niet langer van Powerhouse Lifestyle Company kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 11. e) Voorts is Powerhouse Lifestyle Company bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Powerhouse Lifestyle Company kan worden gevergd.
 12. Als de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan heeft Powerhouse Lifestyle Company het recht de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 13. Is Powerhouse Lifestyle Company toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Powerhouse Lifestyle Company zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Powerhouse Lifestyle Company zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

 

 1. Garanties en vrijwaringen
 2. Powerhouse Lifestyle Company garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Powerhouse Lifestyle Company garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
 3. Powerhouse Lifestyle Company is nooit aansprakelijk jegens derden voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Powerhouse Lifestyle Company tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Powerhouse Lifestyle Company bedingen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Powerhouse Lifestyle Company volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Powerhouse Lifestyle Company door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
 6. Als Powerhouse Lifestyle Company door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Powerhouse Lifestyle Company zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Powerhouse Lifestyle Company, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Powerhouse Lifestyle Company en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. Mocht Powerhouse Lifestyle Company aansprakelijk zijn, dat is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 3. Als Powerhouse Lifestyle Company aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Powerhouse Lifestyle Company beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Powerhouse Lifestyle Company is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het voor Powerhouse Lifestyle Company geldende eigen risico.
 5. Powerhouse Lifestyle Company is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Powerhouse Lifestyle Company toerekenbare, directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade, indirecte schade etc is uitgesloten.
 6. Powerhouse Lifestyle Company is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
 7. Aansprakelijkheid van Powerhouse Lifestyle Company, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 8. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Powerhouse Lifestyle Company, is de aansprakelijkheid van Powerhouse Lifestyle Company tot de vergoeding van Powerhouse Lifestyle Company voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 

 1. Klachten en reclame
 2. In het geval er sprake is van een klacht over Powerhouse Lifestyle Company, dan dient de opdrachtgever deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij Powerhouse Lifestyle Company.
 3. Indien de reclame gegrond is, zal Powerhouse Lifestyle Company dit proberen te verhelpen.
 4. Wanneer aan Powerhouse Lifestyle Company binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 5. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 6. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Geheimhouding en privacy/AVG
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

– Powerhouse Lifestyle Company verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;

– de informatie algemeen bekend wordt;

– Powerhouse Lifestyle Company optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 1. Opdrachtgever is tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen eventuele deelnemers onderling te waarborgen.
 2. Persoonsgegevens die Powerhouse Lifestyle Company bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Powerhouse Lifestyle Company houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid
 2. Powerhouse Lifestyle Company is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 3. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Powerhouse Lifestyle Company.

 

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 2. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 3. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 4. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Powerhouse Lifestyle Company is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Powerhouse Lifestyle Company behoudt zelf het recht om een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.
 5. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

 

Specifieke bepalingen bij webshop/online aankopen

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Powerhouse Lifestyle Company ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (in deze algemene voorwaarden ook wel van particulier of consument genoemd), dan wel de (rechts)persoon met wie Powerhouse Lifestyle Company een overeenkomst sluit;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Powerhouse Lifestyle Company georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 9. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Powerhouse Lifestyle Company;
 10. Partijen: Powerhouse Lifestyle Company en opdrachtgever gezamenlijk.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Powerhouse Lifestyle Company en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Powerhouse Lifestyle Company en de opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Powerhouse Lifestyle Company zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 4. Het langs elektronische weg ter beschikking stellen van de tekst van de algemene voorwaarden gebeurt op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 5. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 9. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 10. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 3. Aanbod en offertes

 1. Als een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod of offerte vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Powerhouse Lifestyle Company heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 4. Als Powerhouse Lifestyle Company gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Powerhouse Lifestyle Company niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Powerhouse Lifestyle Company kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Powerhouse Lifestyle Company de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
 • de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem – in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens – kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de Powerhouse Lifestyle Company zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Powerhouse Lifestyle Company onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Powerhouse Lifestyle Company is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Powerhouse Lifestyle Company passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Als de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtgever daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Powerhouse Lifestyle Company kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 5. Als Powerhouse Lifestyle Company op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Powerhouse Lifestyle Company zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. het bezoekadres van de vestiging van de Powerhouse Lifestyle Company waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de in artikel 3 lid 7 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Powerhouse Lifestyle Company deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 11. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 12. In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 13. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht Bij levering van (digitale) producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in:
 2. op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever; of
 3. een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan Powerhouse Lifestyle Company bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 4. Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Powerhouse Lifestyle Company.
 5. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen met behulp van het modelformulier (bijlage 1 Modelformulier voor herroeping).
 6. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de opdrachtgever het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 7. Indien de opdrachtgever na afloop van de in lid 2 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Powerhouse Lifestyle Company heeft teruggezonden, is de koop een feit. Bij levering van diensten:
 8. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 9. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de Powerhouse Lifestyle Company bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

 1. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Powerhouse Lifestyle Company dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Powerhouse Lifestyle Company of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Voor zover van toepassing, is bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever zelf, de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Powerhouse Lifestyle Company niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Powerhouse Lifestyle Company kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3 (artikel 6:230p, van het Burgerlijk Wetboek).
 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtgever dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren (online) producten waarvan de digitale inhoud niet op een materiële drager is geleverd, voor zover: – de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtgever; en – de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

 

Artikel 8. De prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zullen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Powerhouse Lifestyle Company producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Powerhouse Lifestyle Company geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Powerhouse Lifestyle Company dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Powerhouse Lifestyle Company niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 7. Hetgeen in dit artikel staat vermeld, geldt niet voor zakelijke klanten.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Powerhouse Lifestyle Company in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Powerhouse Lifestyle Company totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Powerhouse Lifestyle Company gesloten overeenkomst(en) is nagekomen. Onder deze verplichtingen vallen onder meer de koopsom, eventuele op basis van deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door Powerhouse Lifestyle Company geleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen bedoeld in dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De opdrachtgever moet alles doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Powerhouse Lifestyle Company veilig te stellen.
 5. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Powerhouse Lifestyle Company daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. In het geval Powerhouse Lifestyle Company de in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Powerhouse Lifestyle Company (en door Powerhouse Lifestyle Company aan te wijzen derden) om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Powerhouse Lifestyle Company zich bevinden. Powerhouse Lifestyle Company is dan bevoegd deze producten terug te nemen.

 

Artikel 10. Conformiteit en Garantie

 1. Powerhouse Lifestyle Company vindt dat de opdrachtgever recht heeft op een goed product en moet voldoen aan:
 2. de overeenkomst;
 3. de in het aanbod vermelde specificaties;
 4. aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
 5. en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 6. Indien het product naar de mening van de opdrachtgever niet voldoet, geldt hetgeen onder artikel 12.

 

Artikel 11. Levering en uitvoering

 1. Powerhouse Lifestyle Company vindt het belangrijk om de opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn. De Powerhouse Lifestyle Company zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Powerhouse Lifestyle Company kenbaar heeft gemaakt.
 3. Powerhouse Lifestyle Company zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
 4. De bezorging van de online producten geschiedt digitaal en wordt in principe onverwijld toegezonden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding, zal Powerhouse Lifestyle Company het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 12. Betaling

 1. Powerhouse Lifestyle Company vraagt van de opdrachtgever dat de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan.
 2. Een consument als opdrachtgever heeft de mogelijkheid om tevens achteraf te betalen indien het gaat van de aankoop van een (online) product (en geen dienst), tenzij Powerhouse Lifestyle Company maximaal 50% vooraf in rekening brengt.
 3. Bij de afname van grotere oplagen is facturatie met betaling achteraf (wel met aanbetaling) met een opdrachtgever (geen consument zijnde) bespreekbaar. Alleen Powerhouse Lifestyle Company heeft het recht te bepalen of dit wordt toegepast en onder welke voorwaarden.
 4. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Powerhouse Lifestyle Company te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever, heeft de Powerhouse Lifestyle Company het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten, in rekening te brengen, tenzij er wettelijke beperkingen gelden.

 

Artikel 13. Privacy, AVG

 1. Powerhouse Lifestyle Company houdt zich aan de privacyregels voor het verwerken van persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld.
 2. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring van Powerhouse Lifestyle Company via [link toevoegen]

 

Artikel 14. Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. In het geval er sprake is van een klacht over Powerhouse Lifestyle Company, dan dient de opdrachtgever deze klacht schriftelijk in te dienen bij Powerhouse Lifestyle Company.
 2. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 3. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 4. De rechtbank behorende bij de woonplaats van Powerhouse Lifestyle Company is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 5. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 6. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.